Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 februari 2018

Toelichting D66 Midden Nederland geen deelname GRV2018

Zoals u reeds heeft kunnen vernemen via zowel de brief die u zaterdag ochtend heeft ontvangen, als via diverse media, heeft het landelijk bestuur van D66 besloten dat wij als partij in Stichtse Vecht niet zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Hoewel wij het als regiobestuur zeer spijtig vinden dat het zover heeft moeten komen, is dat wel het advies dat wij aan het landelijk bestuur hebben gegeven. Directe aanleiding voor ons advies het het besluit van het landelijk bestuur, was de weigering van Franko Zivkovic-Laurenta om zich terug te trekken van de kandidatenlijst, zonder daarbij aanvullende voorwaarden te stellen. Via diverse kanalen heeft Franko Zivkovic-Laurenta vervolgens aangegeven dit besluit niet terecht te vinden. Hij geeft bij herhaling aan dat de reden voor het verzoek aan hem om zich terug te trekken, zijn gesprek met de burgemeester van Stichtse Vecht zou zijn, over een vermeende integriteitsschending door de andere D66 wethouder, Pieter De Groene. Laat één ding duidelijk zijn: dit is niet het geval en is ook niet zo met hem besproken. Integriteit gaat uiteraard bij elke D66’er altijd boven het partijbelang. Elke vermeende integriteitsschending dient goed te worden onderzocht. Daarom gebeurt dat ook in deze situatie. Dat staat op zich los van het opgezegde vertrouwen in dhr. Zivkovic-Laurenta en het verzoek aan hem om zich terug te trekken.

Het verzoek aan het adres van Franko Zivkovic-Laurenta komt voort uit het breed gedragen gebrek aan vertrouwen in hem. Zijn motivatie achter en zijn handelswijze rondom de melding van de vermeende integriteitsschending, vormden daarin slechts de laatste druppel. Gezien alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd en het gedrag dat Franko Zivkovic-Laurenta de afgelopen jaren heeft vertoond, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de melding van de vermeende integriteitsschending is ingegeven door de persoonlijke ambitie van Franko Zivkovic-Laurenta zelf.

In dit geval gaat dat dan concreet om twee zaken. Ten eerste is dat de wijze waarop hij zijn vermoeden aanhangig heeft gemaakt. Daarbij heeft hij zijn collega-wethouder niet op de hoogte gesteld van zijn vermoeden of intentie om zijn vermoeden bij de burgemeester aan te kaarten en heeft hij ook niet de waarnemend fractievoorzitter op de hoogte gesteld van zijn intentie om zijn vermoeden met de burgemeester te delen. Daardoor heeft hij zijn collega-wethouder de mogelijkheid op wederhoor onthouden en heeft hij de partij voor een voldongen feit geplaatst, zonder de kans zich voor te bereiden. Laat duidelijk zijn: dat hij zijn vermoeden heeft aangekaart bij de burgemeester is legitiem. De manier waarop doet echter vermoeden dat er sprake was van minder dan zuivere motieven.

Dat vermoeden wordt ten tweede verder versterkt, door het feit dat Franko Zivkovic-Laurenta vervolgens niet de waarheid heeft gesproken tegen het afdelingsbestuur, toen hem naar de gang van zaken rond zijn gesprek met de burgemeester is gevraagd. Er zijn veel vragen over hoe een en ander bij andere politieke partijen en de pers terecht is gekomen en waarom hij besloten heeft volledig zelfstandig en zonder overleg te handelen. Die vragen heeft hij niet naar tevredenheid en niet naar waarheid kunnen en willen beantwoorden.

Helaas past de twijfel over zijn drijfveren en handelswijze in een patroon dat we de laatste jaren bij Franko Zivkovic-Laurenta zijn gaan herkennen. De afgelopen zeven jaar in Stichtse Vecht worden gekenmerkt door onverkwikkelijke ruzies en interne machtsstrijd, waarin Franko Zivkovic-Laurenta de enige constante factor was. Meerdere keren kwam
deze strijd in de lokale pers, waarbij vooral de vermeende ‘tegenstanders’ binnen D66 Stichtse Vecht van Franko Zivkovic-Laurenta werden zwart gemaakt. Gezien alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is, was de wijze waarop Franko Zivkovic-Laurenta met zijn vermoeden van de integriteitsschending om ging, reden voor het afdelingsbestuur om unaniem het vertrouwen in hem op te zeggen. Als regiobestuur zijn we bij diverse conflicten in Stichtse Vecht betrokken geweest de afgelopen jaren, als adviseur en om een en ander in goede banen te leiden. Ook wij hebben bij herhaling moeten constateren dat Franko Zivkovic-Laurenta de verstorende factor in de onderlinge relaties was, omdat zijn persoonlijke ambitie zwaarder leek te wegen dan het belang van de inwoners die hij diende en de partij die hij vertegenwoordigde.

Naar aanleiding van alle recente perikelen, heeft het afdelingsbestuur van Stichtse Vecht op donderdag 1 februari een ledenbijeenkomst georganiseerd. Daar hebben alle betrokkenen en alle leden, dus ook Franko Zivkovic-Laurenta, de mogelijkheid gekregen om hun kant van de zaak te belichten. Tijdens die bijeenkomst hebben de leden een duidelijke en klemmende oproep gedaan aan Franko Zivkovic-Laurenta om zich terug te trekken van de kandidatenlijst. Franko Zivkovic-Laurenta heeft daar vervolgens op aangegeven dat alleen te willen overwegen, als de hele kandidatenlijst dan met ‘een schone lei’ zou doorgaan; alle ‘oudgedienden’ zouden zich volgens Franko Zivkovic-Laurenta moeten terugtrekken. Die voorwaarde werd door de aanwezige leden gezien als een onacceptabele vorm van “koehandel” en werd dan ook verworpen. Daarop is het verzoek aan Franko Zivkovic-Laurenta herhaald: terugtrekking zonder voorwaarden. Bovendien was daarbij voor alle aanwezigen ook de enige overgebleven keuze helder: als Franko Zivkovic-Laurenta zich niet terug zou trekken, zou D66 in Stichtse Vecht niet aan de gemeenteraadsverkiezingen deel kunnen nemen. Uiteindelijk heeft Franko Zivkovic-Laurenta besloten geen door te geven aan de oproep van de leden. Daarmee was duidelijk dat deelname in Stichtse Vecht niet langer gewenst was. Dat hebben we dan ook aan het landelijk bestuur geadviseerd, in goed overleg met het afdelingsbestuur.

Uiteraard betreuren wij het zeer, zoals gezegd, dat het zover heeft moeten komen. De grootste partij van Stichtse Vecht bij de verkiezingen van 2014, staat in 2018 niet op het stembiljet. Het sociaal-liberale geluid van D66, zal de komende jaren in de gemeenteraad van Stichtse Vecht afwezig zijn. De inspanning van vele enthousiaste vrijwilligers, zowel binnen de afdeling als van diverse externen die de afgelopen jaren hebben geprobeerd oplossingen te zoeken voor conflicten in de afdeling, wordt op deze manier teniet gedaan. Het was echter de enige mogelijke conclusie. D66 kan alleen deelnemen aan verkiezingen, indien er breed gedragen vertrouwen is dat alle kandidaten naar eer en geweten de inwoners van de gemeente en de partij zullen vertegenwoordigen. Bovendien moet er vertrouwen zijn dat een nieuwe fractie veilig en in goede onderlinge samenwerking kan functioneren. Daar was in Stichtse Vecht helaas geen vertrouwen in.

Hoe nu verder? Het regiobestuur is voornemens om een onderzoekscommissie in te stellen die de gang van zaken binnen D66 Stichtse Vecht in de afgelopen jaren onderzoekt, via onder meer interviews met alle betrokkenen. Dit onderzoek zou in april van start moeten gaan en voor de zomer conclusies en aanbevelingen geformuleerd moeten hebben. Het lijkt vervolgens goed om dit na de zomer met u te bespreken. De interim voorzitter, Claudia Weemhoff, heeft te kennen gegeven aan te willen blijven tot een nieuwe voorzitter uit uw afdeling door u kan worden gekozen. Het regiobestuur hoopt dat dit, samen met de conclusie en aanbevelingen van de onderzoekscommissie, na de zomer het geval kan zijn. Vanaf dat moment kunnen we met elkaar de basis gaan leggen aan de weg naar herstel, die tot succes moet leiden in 2022.

Ik hoop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

Met democratische groet,
Namens het bestuur D66 Midden Nederland
Gerda Oskam Voorzitter