Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 november 2017

Begrotingsbehandeling 2018: de bijdrage van D66

Voorzitter,

Wij kunnen instemmen met deze begroting. Bij een blik op deze begroting zien wij tot onze tevredenheid dat belangrijke punten die wij de vorige keer hadden aangestipt ook zijn doorgevoerd in deze begroting. Er komt extra aandacht voor onze ondernemers. Er komt extra aandacht voor veiligheid en handhaving. En er komt extra geld vrij voor cultuur.

Om op dit laatste punt aan te haken: wij hebben eerder twee moties over cultuur ingediend. Wij zijn blij dat hier een eerste stap is gemaakt in de invulling hiervan. Een goede eerste stap, maar we zijn er nog niet. Komende jaren moet hier nog meer in geïnvesteerd worden. We houden deze goede stijgende lijn dan ook de komende jaren goed in de gaten.

Er zijn vele moties en amendementen ingediend. Ik licht er 3 uit, die aansluiten bij de speerpunten van D66. Voor D66 staan Verkeer, Duurzaamheid en Jeugd hoog in het vaandel.

Allereerst Verkeer. D66 heeft zich altijd hard gemaakt voor het weren van sluipverkeer. Wij zien dat onze wegen, zoals de Straatweg, zwaar onder druk komen te staan door toenemende drukte op de A2, de Zuilense Ring en het niet doorstromen van de Leidsche Rijntunnel en de gevolgen hiervan. De huidige ontwikkelingen in en rondom de stad Utrecht maken onze zorgen nog groter. Wij zijn dan ook blij dat ook onze oproep aan onze statenfractie geleid heeft tot extra druk en middelen heeft geleid. Wij staan daarbij ook positief tegenover de motie over de Zuilense Ring.

Er staan enkele aannames in de motie die wij niet onderschrijven. Het is niet juist dat er nog niet eerder adequate metingen zijn gedaan. Bovendien is er al een toezegging dat er op twee plaatsen gemeten gaat worden. Nog meer meetpunten plaatsen is daarmee dan ook verspild belastinggeld.

In de commissievergadering van 19 september is al door het college toegezegd dat zij er alles aan doen om, in samenwerking met alle betrokkenen te streven naar een goede doorstroming op de Zuilense Ring, waarbij 80km/u mét trajectcontrole het uitgangspunt is.

Wij zien deze motie als een middel waarbij we ons college kunnen helpen om het draagvlak van de complete gemeenteraad aan te tonen. Met kleine aanpassingen willen wij deze motie dan ook graag steunen en wij roepen alle andere partijen op dit ook te doen.

Ten tweede Duurzaamheid. Er ligt een motie voor om meer oplaadpunten te realiseren voor elektrische auto’s en fietsen. Wij zijn groot voorstander van duurzaam verkeer, en zeker fietsverkeer. Deze motie sluit hier helemaal bij aan. Wat wij ons echter wel afvragen is of dit echter niet al geregeld is in het huidige beleid. Graag hoor ik dit van de wethouder.

Ten derde Jeugd. Wij vinden het belangrijk dat onze jeugd op een veilige en sportieve wijze kan opgroeien in onze gemeente. Buitenspelen en sporten door de hele gemeente heen vinden wij belangrijk. Een motie die vraagt om aandacht voor sportende jeugd heeft dan ook gelijk onze aandacht. We hebben wel twee vragen hierover:

  1. Is het wel verstandig om de hiervoor benodigde gelden te onttrekken aan het vier-ogenprincipe? Deze besteding komt namelijk voort uit de conclusies van het door ons allen aangenomen rapport Berenschot. Is er niet een andere dekking voor te vinden?
  2. Er is deze periode al 1 miljoen extra uitgetrokken voor sport. Als wij hier extra middelen aan toevoegen, hebben binnensportzalen dan de hoogste prioriteit? Of kan dit geld dan niet beter gespendeerd worden aan bijvoorbeeld 2 of 3 trapveldjes in onze gemeente, waar de jeugd zich kan uitleven?

Graag horen wij hierop het antwoord van de wethouder.

Verkeer, Duurzaamheid en Jeugd. Enkele speerpunten van D66. Graag maken wij ons hiervoor samen sterk!